Praktijkinformatie

praktijk-homeopathie-werkt

Als klassiek homeopaat behandel ik mensen, geen ziekten. Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit consult maken we samen een inventarisatie van de algehele gezondheidstoestand.

Het is belangrijk vooraf te weten dat ik als therapeut geen medische diagnoses stel / mag stellen.

Ter voorbereiding op het consult vraag ik u een overzicht mee te nemen van eventuele medicatie die u gebruikt en eventuele uitslagen van medisch onderzoek zoals bloedtests en scans.

Allereerst komen de klachten die u ervaart uitgebreid ter sprake. Hoe lang bestaan ze al? Waardoor worden ze erger of juist beter? Hoe is de reactie op de klachten? Daarna komen de persoonlijke kenmerken aan bod die niet direct met de klacht(en) te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan persoonlijkheid, slaappatroon, concentratievermogen, energieniveau, reactie op weersomstandigheden en voedselvoorkeuren. Een ander belangrijk onderdeel is de ziektebiografie. Welke ziekten heeft iemand doorgemaakt in zijn leven en welke ziekten doen zich voor in de familie?

De informatie die ik verzamel tijdens het consult, vormt de basis voor het homeopathische geneesmiddel. Het geneesmiddel moet passen bij het totale beeld dat ontstaan is. Dit beeld wordt getoetst aan twee belangrijke homeopathische naslagwerken: het repertorium en de materia medica.

Het uiteindelijke geneesmiddel wordt vaak gegeven in de vorm van korreltjes, al dan niet opgelost in een water- of alcoholmengsel. Ook ontvangt u een voorschrift hoe en hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen.

Afhankelijk van het eerste consult plannen we een vervolgconsult, meestal 6 weken of 2 maanden later. Het aantal consulten dat u nodig heeft, is afhankelijk van de aard van uw klachten. Gemiddeld zijn voor acute klachten 1-3 consulten nodig. Bij chronische klachten is vaak meer tijd nodig. Na ieder consult evalueren we de voortgang. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar een andere behandelaar.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathie eerste consult’
 • kosten van het consult

Klachten

Goede zorg is belangrijk. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle wijze hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u naar de klachtenpagina gaan van de NVKH via onderstaande link:

https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh